இருமுனை கோளாறு

More: சிகிச்சை , அறிகுறிகள் , சமூக பாதுகாப்பு இயலாமை , நோய் கண்டறிதல்