நிகோடின் பயன்பாடு

More: புகைபிடிப்பது எப்படி? , நீங்கள் வெளியேறிய பிறகு , சிகரத்தின் உள்ளே , புகை சம்பந்தமான நோய்கள் , நிகோடின் பின்வாங்கல்