எ.டி.எச்.டி

More: வயது வந்தோர் ADD / ADHD , சிகிச்சை , ADD / ADHD உடன் வாழ்கின்றனர் , பள்ளி , பெற்றோர் , அறிகுறிகள் , நோய் கண்டறிதல்