அறிகுறிகள்

More: மேனியா மற்றும் ஹைப்போமனியா , மன அழுத்தம்